Bronvermeldingen

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bronvermeldingen

Monumenten in Nederland

Op de volgende manier kan een bronvermelding worden weergegeven:

De onderstaande stukken tekst komen uit wikipedia, de verwijzigen naar de bronnen staan achter de alinea of in de tekst:

Bouwkundige Monumenten

De vraag voor welke werkzaamheden men een monumentenvergunning nodig heeft is niet eenvoudig te beanwoorden. Normaal onderhoud mag altijd zonder vergunning worden uitgevoerd, dus het is absoluut niet zo - zoals soms wordt beweerd - dat men voor elke spijker in de muur een vergunning moet aanvragen. De grens tussen normaal onderhoud en een wijziging is echter niet eenvoudig te trekken. Herstelt men enkele voegen, dan is dat normaal onderhoud, voegt men een hele gevel, dan is dat een wijziging. Schilderen in dezelfde kleur als bestaand is normaal onderhoud, in een andere kleur is een wijziging. Gevelreiniging, hydrofoberen, en het aanpassen van kozijnen en beglazing (bijvoorbeeld enkel glas vervangen door isolerend glas) is altijd een wijziging waarvoor men een vergunning nodig heeft. Wil men een keukeninrichting van vijftien jaar oud vervangen door een moderne, dan zal dat meestal als normaal onderhoud worden beschouwd. Dan is geen vergunning nodig. Gaat het echter om een waardevolle historische keukeninrichting, dan zal men daarin niet zonder vergunning mogen wijzigen. De grens tussen onderhoud en wijzigen blijft echter moeilijk te trekken. In twijfelgevallen doet men er daarom goed aan om vooraf bij de gemeente te informeren. Als men wijzigt zonder monumentenvergunning kan het werk door de gemeente stilgelegd worden en kan worden geëist dat de wijzigingen ongedaan worden gemaakt. Goed overleg met de gemeente (ruim van tevoren!) kan veel narigheid voorkomen. [1]


Aardkundige monumenten

Een aardkundig monument is een natuurmonument dat zijn belang ontleent aan zijn aardkundige (geologische, geomorfologische, bodemkundige) betekenis.

De status aardkundig monument wordt in Nederland toegewezen aan gebieden of locaties met bijzondere aardkundige waarden. Dit kunnen onderdelen van het landschap zijn die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Voorbeelden hiervan zijn stuifzandgebieden als de Soester Duinen bij Soest en het Drouwenerzand in Drenthe, de strandwal van Spaarnwoude of stuwwallen als de Grebbeberg of de Friezenberg. Ook geologisch waardevolle locaties, als de Heimansgroeve, het Van der Lijn keienreservaat bij Urk, het zwerfsteneneiland bij Maarn of de zwerfstenen van De Zandkoele in de Kop van Overijssel zijn aardkundige monumenten. [2]

In diverse Nederlandse provincies zijn aardkundige monumenten aangewezen [3][4]. Een aardkundig monument heeft geen status als een rijks- of gemeentelijk monument, maar is bedoeld om interesse voor het gebied op te wekken en de kennis over dit gebied onder een breder publiek te verspreiden. Ook terreinbeheerders zetten zich in voor bescherming en behoud van aardkundig waardevolle landvormen [5]. Voorts hebben verschillende landelijke organisaties zich het lot van de aardkundige resten in het landschap aangetrokken [6][7].

Bronnen

  1. Monument (erfgoed). (2009, oktober 29). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 12:50, maart 15, 2010 van [1].
  2. Aardkundig_monument. Uit: Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 12:50, maart 15, 2010 van Lees hier de originele tekst
  3. Aardkundige waarden in Overijssel
  4. Aardkundige waarden in de provincie Utrecht
  5. Activiteiten van Landschap Overijssel
  6. Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
  7. Landschapsbeheer Nederland - Handleiding aardkundig landschapsbeheer