Welk icoon zal ik kiezen

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschikbare iconen voor Erfgoedwiki

Archeologie.png Archeologie:

Een terrein waar een archeologische vondst is gedaan of waar een opgraving heeft plaatsgevonden of waarvan op grond van een bureauonderzoek met zekerheid gezegd kan worden dat er archeologische objecten in de grond aanwezig zijn. Dus geen terreinen met (alleen) een archeologische verwachting.


Historischlandschap.png Historisch landschap:

Landschapselement met bijzondere cultuurhistorische waarde. Het kan gaan om nog aanwezige en zichtbare objecten, maar ook om verdwenen elementen met een bijzondere betekenis. Hiertoe behoren: “groene” elementen zoals houtwal, landweer, park, laan, landgoed, rabattenbos, bijzondere bomen, maar ook minder “groene” elementen zoals (verdwenen) wegen, akkercomplexen en beemden. Ook vallen hier gebieden onder die vanuit hun landschappelijk/stedenbouwkundige samenhang met de gebouwde omgeving van belang zijn, zoals een beschermd dorpsgezicht of historisch landgoed als Batadorp, Dorplein, Wielewaal, etc…


Historischobject.png Historisch object:

Een zichtbaar historisch object, dat in verband staat met cultuurhistorie. Denk hierbij aan allerlei inrichtingselementen, die geen afzonderlijk gebouw vormen, zoals een waterpomp, grenspaal, wegkruis, standbeeld, gedenkteken, maar ook oude voorden, bruggen, sluizen, e.d. Ook verdwenen objecten kunnen in aanmerking komen, zoals een plaats waar voorheen een galg stond of een grenspaal.


Historischwater.png Historisch water:

Riviertjes, waterlopen, sloten, kanalen, alle waterlopen met een historisch karakter behoren hiertoe. Daarnaast natte gebieden die in de cultuurhistorie een (belangrijke) rol hebben gespeeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (verdwenen) vennen of weijers.


Historischgebouw.png Historisch gebouw:

Een gebouw of ruïne met (grote) cultuurhistorische waarde, zoals rijks- of gemeentelijke monumenten. Het gaat om allerlei soorten gebouwen, behalve om kastelen, kerken of molens, want daarvoor bestaan andere iconen. We moeten hier denken aan fabrieksgebouwen, woonhuizen, scholen, watertorens, e.d. Het kan ook gaan om verdwenen gebouwen met een belangwekkende betekenis of historie.


HistorischgebouwKasteel.png Historisch gebouw – Kasteel

Kastelen spreken voor zichzelf. Het kan ook gaan om andere omgrachte terreinen of restanten ervan, die als adellijke woning gekarakteriseerd kunnen worden. Ook verdwenen kasteelterreinen.


HistorischgebouwKerk.png Historisch gebouw – Kerk

Een kerk, maar ook andere religieuze gebouwen zoals kapellen en kloosters.


HistorischgebouwMolen.png Historisch gebouw – Molen

Een wind- of watermolen met cultuurhistorische waarde. Ook verdwenen (water)molens.


Modern erfgoed.png Modern erfgoed:

Alle mogelijke objecten/structuren en bovenstaande categorieën die na 1950 zijn ontstaan en cultuurhistorisch belangwekkend genoeg om te vermelden.
Aanvullende opmerkingen

Verdwenen elementen

Cultuurhistorische elementen die niet meer bestaan en verdwenen zijn, zijn vaak belangrijk genoeg om er de aandacht op te vestigen. Ze worden in principe gerekend tot de eigen categorie. Dus verdwenen kastelen, kerken, watermolens zijn kastelen, kerken en watermolens. Echter als ter plaatse een herinneringsbord, gedenkteken of monument is opgericht, dan is het beter om het object te beschrijven als een historisch object met bijbehorend icoon. In het geval een archeologisch onderzoek of vondst te maken heeft met het verdwenen object, dan kan er ook voor gekozen worden om de categorie archeologie te gebruiken.

Combinaties van iconen

Er zijn plaatsen of objecten die niet alleen een historisch gebouw zijn, maar waar tegelijkertijd ook een archeologische opgraving plaatsvond en wellicht ook een gedenkmonumentje of paneel aanwezig is. In die gevallen wordt gekozen voor het meest sprekende en relevante icoon, terwijl in de beschrijving ook verwezen wordt naar de andere elementen. Als er sprake is van meerdere afzonderlijke objecten op dezelfde plaats of als de keuze erg moeilijk is kan er voor gekozen worden om op dezelfde plaats twee (of meer) objecten (iconen) afzonderlijk te beschrijven. De locatie is dus uniek, maar er kunnen op een locatie meerdere iconen worden opgevraagd.

Historische gebieden

Dit zijn gebieden die vanuit hun landschappelijk/stedenbouwkundige samenhang met de gebouwde omgeving van belang zijn. Denk aan beschermd dorpsgezichten of historisch landgoederen zoals Batadorp, Dorplein, Wielewaal, Boomen (Lierop), etc… Vooralsnog worden ze als Historisch Landschap aangeduid.

Historische gebeurtenis

Het gaat om het markeren van de plek waar een (eenmalige) historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden en waar een verhaal over te vertellen valt, maar waar geen object aanwezig is. Voorbeelden: veldslag in jaar xxxx, moord op yyy in jaar xxxx. Vooralsnog worden ze als Historisch Object aangeduid.

Volksverhalen

Een veelal mondeling doorverteld volksverhaal die duidelijk gekoppeld is aan een geografische locatie. Kan ook als historische gebeurtenis worden beschouwd.