Marienhage Eindhoven

Uit Erfgoedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Middeleeuwse kloosterkerk van Mariënhage in Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft BAAC in de eerste helft van 2018 bij Mariënhage in Eindhoven een archeologische opgraving (variant archeologische begeleiding) uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de herontwikkeling van het kloostercomplex waarbij diverse graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een aantal waarnemingen en opgravingen die in de loop van de 20e eeuw en in 2007 zijn uitgevoerd, onder andere door het Archeologisch Centrum Eindhoven. Tijdens deze onderzoeken zijn delen van de motte en omgrachting van kasteel Ten Hage aangetroffen, dat tussen omstreeks 1100 en 1420 binnen het plangebied gevestigd was. Rond 1420 werd binnen het plangebied een klooster gesticht, dat in 1688 werd opgeheven. Een deel van de kloostergebouwen bestaat nog, daarnaast zijn met name tijdens het archeologisch onderzoek in 2007 delen van het klooster opgegraven. Tot in de 19e eeuw werd het plangebied voor allerlei, deels industriële, doeleinden gebruikt, maar in 1890 werd het plangebied wederom kloosterterrein. Binnen het plangebied werden een nieuwe kerk, nieuwe kloostergebouwen en een gymnasium gebouwd. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een begeleiding van de aanleg van een nieuw stelsel voor hemelwaterafvoer rond de bebouwing aan de zuidoostkant van het plangebied (het Augustinianum). In enkele van de sleuven voor de hemelwaterafvoer zijn greppel- of grachtvullingen met houten beschoeiingen aangetroffen. Rond de beschoeiingen is ook aardewerk aangetroffen dat mogelijk een indicatie kan geven van de gebruiksfase van de beschoeiingen en van de grachten of greppels. De uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. Verder werd er vrij recent muurwerk aangetroffen dat vermoedelijk hoort bij de gebouwen die kort voor de bouw van het Augustinianum op het terrein hebben gestaan. Het tweede deel van het onderzoek behelsde de sloop van de tussenbouw tussen de Augustijnenkerk, het Augustinianum en de zogenaamde ‘Sigarendoos’. Hier werd een werkput aangelegd met een oppervlak van ongeveer 130 m² waarbij een groot deel van de (fundering van de) middeleeuwse kloosterkerk werd aangetroffen, waaronder een deel van de westgevel. De noordgevel is deels behouden in de bestaande bebouwing en is onlangs bouwhistorisch onderzocht. Tijdens de opgraving in 1995 is waarschijnlijk een aansluitend deel van de westgevel en een deel van de oostgevel gedocumenteerd. Tijdens de uitwerking kan de kloosterkerk dan ook waarschijnlijk (groten)deels gereconstrueerd worden.

Marienhage opgraving 2018.jpg

Zicht op de aangetroffen funderingen van de middeleeuwse kloosterkerk van Mariënhage.